1562 | Billetes Euros

50 Euros. 1 de Enero de 2002. Firma Draghi. Serie V (España). (Edifil 2017: 489B). SC.


Traducciones automáticas

flag_en 50 euros. January 1, 2002. Signature Draghi. Series V (Spain). (Edifil 2017: 489B). Uncirculated.

Subasta Online Billetes #73

Miércoles, 28 Septiembre 2022 | 16:00

Lote 1562

Puja inicial 60€